top of page

Kattpatrullen - organisationsnummer 802524-9353

Våra Stadgar

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet med syfte att hjälpa hemlösa och förvildade katter samt med särskild målsättning att arbeta enligt TNR-M-metoden. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

 

Kattpatrullen ska:

 

  • samarbeta med och påverka myndigheter i kattfrågor,

  • ta in övergivna och nödlidande katter i verksamheten och se till att de får den omsorg och vård som erfordras i den mån vi har möjlighet

  • aktivt bidra till att öka kunskap om katter och kattägaransvar i samhället, och därmed arbeta för att öka kattens rättsliga och sociala status

  • Kattpatrullen låter endast efter samråd med veterinär avliva allvarligt skadade eller svårt sjuka katter, där livsuppehållande åtgärder endast skulle förlänga kattens lidande. Kattpatrullen medverkar inte till att katter i dess vård avlivas på den grunden att de är skygga, förvildade eller har beteendeproblem.

  • hitta ägare eller hem i den mån det gynnar katterna. Avtal innehållande förbindelse att vårda katten väl undertecknas. En avgift för katten/-katterna erläggs av den som adopterar katten vid överlåtelsen.

 

 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som styrelsemedlemmar.

 

 

3 § Beslutande organ

 

Föreningens beslutande organ är styrelsen.

 

 

4 § Verksamhets- och räkenskapsår

 

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

 

 

5 § Stadgetolkning

 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

6 § Stadgeändring

 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande styrelsemöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 

7 § Upplösning av föreningen

 

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till en annan kattförening och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet.

 

ÅRSMÖTE 

 

8 § Tidpunkt, kallelse

 

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas styrelsemedlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för styrelsemedlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

 

9 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

 

Styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från styrelsemedlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

 

10 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

 

Styrelsemedlem som fyller lägst 18 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

11 § Beslutsförhet

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade styrelsemedlemmar som är närvarande på mötet.

 

 

12 § Beslut och omröstning

 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Alla frågor avgörs vid omröstning genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

13 §  Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1.   Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

 

2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 

3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.

 

4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 

5.   Fastställande av dagordning.

 

6.   a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

 

      b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 

7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

 

8. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 

9.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från styrelsemedlemmarna (motioner).

 

10. Val av

 

      a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.

 

      b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.

 

      c) 1 suppleant i styrelsen med för den fastställd turordning för en tid av 1 år.

 

VALBEREDNINGEN

 

14 § Sammansättning, åligganden

 

Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade styrelsemedlemmar sitt förslag.

 

STYRELSEN

 

15 § Sammansättning

 

Styrelsen består av ordförande samt 2 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 

 

16 § Styrelsens åligganden

 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer.

Det åligger styrelsen särskilt att

 

•     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

 

•     verkställa av årsmötet fattade beslut

 

•     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

 

•     ansvara för och förvalta föreningens medel

 

•     förbereda årsmöte

 

 

17 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

 

18 § Överlåtelse av beslutanderätten

 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

bottom of page